Klembów, Tłuszcz i Strachówka z dofinansowaniem

0
275

3 gminy powiatu wołomińskiego znalazły się wśród siedmiu dofinansowanych z subregionu okołowarszawskiego.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody na terenie 7 gmin z subregionu okołowarszawskiego otrzyma wsparcie unijne w wysokości ponad 11,5 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W sumie na terenie Mazowsza zrealizowanych zostanie 46 inwestycji w 43 gminach. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do mazowieckich gmin trafi ponad 70,5 mln zł z UE. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Cieszę się, że zainteresowanie lokalnych samorządów ubieganiem się o dofinansowanie unijne na inwestycje wodno-kanalizacyjne jest tak duże. Nie da się ukryć, że to niezwykle istotne działanie zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców małych miejscowości, dla których wiąże się to przede wszystkich z większym komfortem życia

podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 225 wniosków, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 46 projektów, w tym 7 inwestycji z subregionu siedleckiego.

źródło: facebook.com/gminaklembow

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę, przebudowę lub wyposażenie oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę oraz instalacji do osadów ściekowych.

  • Gmina Strachówka: Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strachówka; 1 834 950,00
  • Gmina Tłuszcz: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz; 1 999 972,00
  • Gmina Klembów: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Roszczep oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w miejscowości Sitki; 1 951 263,00

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

źródło: facebook.com/gminatluszcz