Adam Jaczewski prawdopodobnie naruszył ustawę antykorupcyjną

0
296

Niedawno wołomińscy radni PIS pytali, czy nie jest przykładem korupcji politycznej sytuacja opuszczenia klubu PIS przez radnego powiatowego Adama Jaczewskiego i objęcia przez niego funkcji wiceprezesa wołomińskiej spółki gminnej podległej burmistrz Elżbiecie Radwan. Dopuszczenie do sytuacji, w której Członek Zarządu spółki komunalnej prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, kładzie się cieniem na ocenie działalności obecnej burmistrz w dwóch wymiarach: ustawowego obowiązku analizy oświadczeń majątkowych oraz niskiej jakości nadzoru właścicielskiego nad spółką gminną.

Zgodnie z art. 24h pkt. 5 Ustawy o samorządzie gminnym „ (..) Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia (..)” Członkowie Zarządów wołomińskich spółek gminnych oświadczenia majątkowe składają Burmistrzowi Wołomina, który powinien dokonać ich analizy.

Z treści oświadczenia majątkowego złożonego przez radnego powiatowego i jednocześnie prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Adama Jaczewskiego wynika, że wbrew ustawowemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządów spółek komunalnych prowadził taką działalność w 2017 roku i z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 46 200 złotych. Już pobieżna analiza wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozwala stwierdzić, że Adam Jaczewski działalność gospodarczą prowadził od listopada 2007 roku i pomimo objęcia funkcji Członka Zarządu wołomińskiej gminnej spółki nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie ją czasowo zawiesił.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z jej zaprzestaniem co potwierdzają m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2011 r. sygn. akt II UK 377/2010 oraz wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2017 roku sygn. akt. IIOSK 347/17.

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne za uchybienie ustawowemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, jako sankcję przewiduje odwołanie albo rozwiązanie z nią umowy o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym właściwy organ uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę. (art.5 pkt.2 ustawy). Jednocześnie zgodnie z art.2 pkt. 6 „(..) Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2–5 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy (..)”

Andrzej Polak

P.S.

Ponieważ  sprawa dotyczy także Burmistrza Wołomina zapewne będzie omawiana na najbliższej sesji Rady Miejskiej, o czym na bieżąco będziemy informowali naszych czytelników.