Konsultacje dotyczące rewitalizacji na terenie Zielonki

0
221

Zarządzenie nr 80/16
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu diagnozy i analizy obszaru miasta, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Zielonka, w ramach realizacji projektu pn. „Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka”

Na podstawie art. 5a oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z Uchwałą Nr XVI/125/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu diagnozy i analizy obszaru miasta, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Zielonka, w ramach realizacji projektu pn. „Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka”.
Celem konsultacji społecznych jest:

a) przekazanie szczegółowych informacji mieszkańcom Zielonki o planowanych działaniach w ramach projektu;
b) zebranie informacji pomocnych w wyznaczeniu obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Zielonka;
c) poznanie opinii mieszkańców na temat działań planowanych do realizacji oraz zebranie uwag i wniosków w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 22.07.2016 r.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 31.07.2016 r.
Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

§ 2.
Konsultacje prowadzone będą w formie:

Spotkań otwartych dedykowanych mieszkańcom Miasta Zielonka. umożliwiających wyrażenie uwag, opinii w związku z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji. Spotkania odbędą się w:
• Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Prusa, ul. Staszica 56, w dniu 26.07.2016 r. o godz. 18:00;
• Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika, ul. Powstańców 3, w dniu 27.07.2016 r. o godz. 18:00;
• Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka, ul. Wilsona 36, w dniu 28.07.2016 r. o godz. 18:00.
Badań ankietowych, z wykorzystaniem formularza w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
• Badania ankietowe realizowane będą w terminie od dnia 22 do 29.07.2016 r.
• Wypełniony formularz ankiety można będzie dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@zielonka.pl;
b) drogą bezpośrednią, wrzucając ankiety do urn zlokalizowanych:
– przy wejściu do Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5
– przy wejściu do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce przy ul. Mickiewicza 18
c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, z dopiskiem „Rewitalizacja”.

§ 3.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi ds. Rewitalizacji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz ankiety: Pobierz