Kulisy symbolicznego obniżenia wynagrodzenia. Żaden radny nie pochwalił Elżbiety Radwan

0
270

Obniżka pensji Elżbiecie Radwan jest symboliczna. Z nieco ponad 12 tysięcy złotych na prawie 10 tys., jednak radni wszystkich środowisk przyznają, że nie chodzi o nic innego, jak tylko podsumowanie fatalnego zarządzania gminą. Nie znalazł się, żaden radny wśród wszystkich klubów, który by bronił Elżbiety Radwan w dyskusji, jeden głos przeciwny był od radnego, który twierdził, że ogólnie nie popiera obniżania wynagrodzeń.

To, że z budżetu są wydatkowane środki na przykład na drogi na terenie gminy nie świadczy o dobrym zarządzaniu miastem, ponieważ w budżecie są pieniądze z podatków, które należy wydawać i ktokolwiek byłby burmistrzem wykonywałby takie działania. Dzieje się tak wszędzie, ponieważ jest to sztuka wydawania środków publicznych (które rokrocznie są do rozdysponowania) a ta przychodzi rządzącym najłatwiej. Co innego dotyczy kwestii takich jak dobra organizacja urzędu, szybkie procedury administracyjne, sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych, wspieranie przedsiębiorczości, realizowanie strategii rozwoju gminy, dobra współpraca z różnymi środowiskami reprezentującymi mieszkańców – w tym Elżbieta Radwan wypada dość słabo, choćby na tle zarządzających sąsiednimi gminami.

Dla przykładu w sąsiedniej Kobyłce w tej kadencji poinformowano, że sprowadza się do nich firma produkująca skanery lotnicze. W Radzyminie powstanie centrum logistyczne DHL, stacja serwisowa Mercedesa i hala produkcyjno-magazynowa Panattoni Park. Z Wołominia natomiast z powodów przedłużających się procedur urbanistycznych wyprowadziła się spółka Exalo Drilling (grupa PGNiG) gdyż zetknęła się z blokada możliwości inwestycyjnych. Dodatkowo w dniu sesji Rady Miejskiej odczytany został protest pracowników DJ Chem Chemicals Poland S.A. przeciwko polityce władz miejskich względem terenów przemysłowych , którzy zaczęli obawiać się o swoje miejsca pracy, ponieważ blokada inwestycyjna dotyka również interesów ich firmy. Szkoda, że uzasadnienie do uchwały w sprawie obniżenia pensji nie zawiera także najistotniejszych błędów Elżbiety Radwan i jej ekipy – braku działań wspierających przedsiębiorczość, które skutkują tym, że jedne firmy uciekają z Wołomina lub mają tu duże kłopoty a inne wybierają bardziej przyjazne dla przedsiębiorczości miejsca. Wskazał to podczas dyskusji radny Emil Wiatrak.

Pod wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia podpisali się radni reprezentujący różne środowiska. Za uchwałą obniżającą zagłosowało jeszcze więcej radnych niż jest podpisów pod wnioskiem (15 za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się) Z ponad 12 tys. na blisko 10 tys. zł brutto obniżona pensja burmistrz nie jest dla niej poważną krzywdą, bardziej chodzi o podsumowanie jej pracy i pokazanie, że ani jedna osoba z rady nie znalazła w sobie chęci i determinacji do publicznej obrony osiągnięć burmistrz Radwan. Dlaczego?


Wniosek o wprowadzenie na sesję Rady Miejskiej uchwały o obniżeniu wynagrodzenia Elżbiecie Radwan oprócz radnych klubu PiS podpisali: Dominik Kozaczka (Inicjatywa Samorządowa), Robert Kobus (Porozumienie Samorządowe), Tomasz Kowalczyk (szef wołomińskiego koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – organizacji do której należy również Elżbieta Radwan, która do niedawna liczyła na start w wyborach z ich komitetu wyborczego). Radni z klubu PiS podpisani pod wnioskiem to: Adam Bereda, Mariusz Stępnik, Stanisław Dol, Leszek Czarzasty, Bogdan Sawicki, Zbigniew Paziewski, Paweł Banaszek, Krzysztof Rembelski, Mateusz Bereda.

 


TREŚĆ UZASADNIENIA UCHWAŁY:

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wołominie, działając na podstawie prawa zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym, ma wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia Burmistrza Wołomina, czyli Pani Elżbiety Grażyny Radwan. Rada Miejska, przedkładając niniejszą uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia Pani Burmistrz wskazuje, że działa zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. – w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wysokość wynagrodzenia została ustalona zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia oraz nie przekracza maksymalnego poziomu zarobków burmistrzów ustalonych w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia wynagrodzenia uznaje również Sąd Najwyższy – wyrok SN z 3 września 2008 r. IPK 24/08, w którym SN stwierdził, że „dopuszczalne jest obniżenie wysokości wynagrodzenia wójta przez radę gminy w trakcie trwania jego stosunku pracy, czyli w trakcie sprawowania mandatu. W przypadku wójta przyjęcie mandatu oznacza zgodę na podjęcie zatrudnienia na warunkach określonych przez radę gminy w ramach prawa powszechnie obowiązującego, czyli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeń wykonawczych do nich. Stosunek pracy wójta jest szczególną postacią stosunku pracy z wyboru, ponieważ stanowisko to jest obsadzane w drodze wyborów bezpośrednich, a radzie gminy przysługują kompetencje pracodawcy oraz kompetencje kontrolne. W ramach tych kompetencji rada gminy ustala wynagrodzenie wójta w granicach prawa powszechnie obowiązującego. Wójt, obejmując mandat wyraża zgodę na poddanie się rygorom wynikającym z tego prawa. W granicach obowiązujących przepisów rozporządzenia, rada gminy ustala wynagrodzenie i w tych granicach może je również modyfikować”. W związku z tym Rada Miejska w Wołominie nie ma obowiązku uzyskiwać zgody Pani Burmistrz na obniżenie jej wynagrodzenia. W ocenie Sądu Najwyższego, możliwość ta jest pochodną kompetencji kontrolnych rady gminy w stosunku do burmistrza. Burmistrz nie może domagać się stosowania przepisów Kodeksu pracy w zakresie sposobu zmiany treści stosunku pracy. Przyjmując bowiem mandat, wyraził tym samym zgodę na podjęcie zatrudnienia na warunkach określanych przez Radę Miejską w ramach prawa powszechnie obowiązującego.

Kwota wynagrodzenia dla Pani Elżbiety Grażyny Radwan Burmistrz Wołomina została ustalona uchwałą nr II-122/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina i stanowi ona maksymalną wysokość, jaką może pobierać Burmistrz lub Prezydent w gminie od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, czyli 12 540,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych). Składają się na to:

– wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

– dodatek funkcyjny w kwocie 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),

– dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3240,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych),

– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Powodem, który zdaniem Rady Miejskiej w Wołominie uzasadnia pogląd o złym zarządzaniu i gospodarowaniu środków publicznych przez Burmistrz Wołomina, są wypłacane przez Gminę Wołomin odszkodowania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych byłym pracownikom za naruszenie ich praw przy zwolnieniach z pracy. Gmina Wołomin zmuszona była wypłacić pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołominie odszkodowania w wysokości: za 2015 rok – 24 900,00 zł, w 2016 roku 15 300,00 zł, w 2017 roku 26 648,00 zł. W przypadku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, czyli jednostki organizacyjnej obsługującej jednostki budżetowe prowadzone przez Gminę Wołomin działające w systemie oświaty i wychowania, kwota ta za 2016 rok wyniosła 41 840,00 zł, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan – 18 180,00 zł. Wiele z tych zwolnień pracowniczych, co potwierdzały niezawisłe i niezależne sądy, były niezasadne i pozbawione podstaw prawnych. Niestety w przyszłości może również dojść do podobnej sytuacji, ponieważ w styczniu 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wołominie doszło do zwolnienia kolejnego pracownika z długoletnim stażem pracy.

Kolejnym powodem, który uzasadnia obniżenie wynagrodzenia Pani Elżbiecie Radwan jest niekompetencja w realizowaniu zadań inwestycyjnych. Jako przykład należy podać tzw. „aferę internetową”, czyli projekt pn. „Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin”. Projekt został odebrany przez Gminę Wołomin i wykonawcy zapłacono wynagrodzenie, mimo że, co wykazały późniejsze kontrole, większość z punktów zamontowanych w sołectwach gminy Wołomin w ogóle nie działała albo były z tym duże problemy. Kontrole Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz firmy zewnętrznej stwierdziły brak sygnału w większości hot-spotów, brak znacznej części infrastruktury technicznej, a w szkołach, w których został zamontowany Internet, nie założono blokady treści niepożądanych, co narażało dzieci i młodzież na niebezpieczeństwo dostępu m.in. do stron pornograficznych. Sprawą zajmowała się również Komisja Rewizyjna, która w swoim protokole potwierdziła wymienione wcześniej zaniedbania w przedmiotowym projekcie. Raport Komisji Rewizyjnej wykazał również niestaranne prowadzenie przez Urząd Miejski w Wołominie dokumentacji projektowej oraz podkreślał, że radni i mieszkańcy na kolejnych sesjach otrzymywali od kierownictwa urzędu nierzetelne informacje w tej sprawie. Gmina Wołomin, w wyniku zaniedbań, niekompetencji Burmistrz Wołomina, utraciła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach operacji „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w kwocie 541 199 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Dodatkowo Gmina Wołomin musiała ponieść koszty związane z wykonaniem audytów kontrolnych, gdyż nie była wstanie sama sprawdzić, czy wykonana inwestycja funkcjonuje poprawnie. Wszystkie środki wydatkowano z Budżetu Gminy Wołomin.

Wobec złożonego przez Radę Miejską w Wołominie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Wołominie z dnia 5 maja 2016 roku wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Wołominie – Burmistrza Miasta Wołomina i jego zastępcę przy realizacji projektu szerokopasmowego internetu realizowanego dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Jako przykład źle prowadzonego projektu inwestycyjnego należy podać również projekt „Budowy chodnika na odcinku Majdan – Mostówka”. Inicjatywa była nieuzgodniona z lokalną społecznością i wywołała masowe protesty mieszkańców Mostówki, w wyniku czego Gmina Wołomin musi ponieść dodatkowe środki w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie projektu zastępczego.

Burmistrz Wołomina nie radzi sobie również z bieżącym zarządzaniem Gminą. Najbardziej widoczny jest problem utrzymania czystości, stanu dróg i oświetlenia Gminy Wołomin. Radni praktycznie na każdej sesji Rady Miejskiej przekazywali liczne skargi mieszkańców na pracę Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, czyli jednostki organizacyjnej Gminy Wołomin. Problemy, które podnoszone były na sesjach dotyczyły naprawy ubytków w drogach gminnych, wykaszania rowów, zamiatania ulic, wymiany niedziałających lamp ulicznych, jak również braku prawidłowego oznakowania ulic. W poprzednim roku Miejski Zakład Dróg i Zieleni, na wniosek Pani Burmistrz, został zlikwidowany przez Radę Miejską, a jego obowiązki zostały przejęte przez nowo utworzony wydział w Urzędzie Miejskim. Miało to usprawnić działania w tym obszarze, jednak nie przyniosło oczekiwanych skutków.

Kolejnym przykładem, który uzasadnia zarzut nieudolnego zarządzania przez Panią Elżbietę Radwan Gminą Wołomin i problemami z nadzorem nad pracą Urzędu Miejskiego w Wołominie jest zaniedbanie i niedopatrzenie ze strony pracowników Urzędu Miejskiego szansy aplikowania o środki zewnętrzne na wyposażenie wołomińskich szkół w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. W 2017 roku żadna z wołomińskich szkół nie otrzymała dofinansowania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” ze względu na niedopatrzenie” jednego z urzędników miejskich.

Wszystkie przedstawione powyżej kwestie i zaniedbania nie wykluczają, w przekonaniu Pani Burmistrz, wysokiej oceny jakości pracy kadry kierowniczej urzędu i uhonorowaniu swoich najbliższych współpracowników wysokimi nagrodami. Według informacji upublicznionych przez Urząd Miejski w Wołominie najwyższą nagrodą, jaką przyznano urzędnikowi w 2015 roku była jednorazowa kwota 20 000,00 zł, a w 2016 roku łącznie 18 464,83 zł (składają się na to 3 nagrody w wysokości 13 935,78 zł, 4180,43 zł, 348,62 zł). Pozostałe nagrody były równie wysokie. W ocenie radnych Rady Miejskiej w Wołominie oraz mieszkańców kwoty te w żadnym stopniu nie odpowiadają jakości usług świadczonych przez tutejszy urząd. Burmistrz Wołomina, jako pracodawca wszystkich pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin, ponosi ostateczną odpowiedzialność za wszystkie sprawy, również za zaniedbania i niedopatrzenia. Nagradzając wysoko osoby, które mogą za te zaniedbania ponosić współodpowiedzialność, daje tym samym przyzwolenie na bylejakość i niekompetencję.

 


Radni zadecydowali o symbolicznym obniżeniu pensji. Co na to druga strona? netKonkret publikuje oświadczenie Elżbiety Radwan w tej sprawie:Jeśli nie włącza się odpowiedni fragment nagrania należy skorzystać z innej przeglądarki lub dokonać aktualizacji.

Odsłuchaj krótkiego wystąpienia Emila Wiatraka ws. braków w uzasadnieniu uchwały o obniżeniu wynagrodzenia burmistrz Elżbiecie Radwan (czas trwania: poniżej 2 minut)

Dominik Kozaczka o kłopotach w uzyskaniu informacji o działaniach urzędu i jednostek podległych burmistrz Elżbiecie Radwan (czas trwania: poniżej 8minut)

Tomasz Kowalczyk o konsultacjach z mieszkańcami po których „ustalenia poszły do kosza”, –  „co innego było ustalone a co innego jest wykonywane”, o tym, jak potraktowano mieszkanki jednego z sołectw:: „co, będą nam paniusie z wózkami mówiły jak się chodniki kładzie?”

Tomasz Kowalczyk: „nie widzę żadnych chęci u burmistrz Radwan do wyjaśniania nieprawidłowości”, a także o „szczuciu” pracowników przeciwko radnym.

Andrzej Żelezik o powodach, dla których zagłosuje przeciwko uchwale o zmniejszającej wynagrodzenie.

Dominik Kozaczka o przedłużaniu terminów odpowiadania na pytania mieszkańców