Stypendia dla najzdolniejszych

1
294

6 mln zł – tyle samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na drugą edycję programów stypendialnych dla najzdolniejszej młodzieży na Mazowszu. Nabór wniosków potrwa do końca czerwca

Szansę na stypendia ma aż 1121 uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego:

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy wesprzeć uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, a także szkół zawodowych. Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do systematycznej pracy i osiągania wysokich wyników w nauce. Otrzymane stypendium można przeznaczyć na zakup niezbędnych pomocy naukowych, a przede wszystkim na realizację takich projektów edukacyjnych, które będą w pewnym sensie innowacyjne i będą szansą na to, żeby dostać się w przyszłości na wymarzony kierunek studiów. Zależy nam również na tym, aby prace tych wyjątkowych uczniów, prowadzili mądrzy nauczyciele – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Uczniowie mogą się ubiegać o wsparcie na nadchodzący rok szkolny 2016/2017 w ramach dwóch projektów: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Dla każdej z 1121 wyróżnionych osób przewidziano roczne stypendium w wysokości nie mniej niż 3800 zł. Natomiast w przypadku ucznia niepełnosprawnego będzie to kwota ok. 4000 zł. Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Otrzymane w ten sposób środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na kursy języków obcych, zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej oraz udział w seminariach czy konferencjach.

Rejestracja on-line do programów stypendialnych rozpoczęła się 13 czerwca br. W przypadku stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych potrwa 14 dni roboczych (do 30 czerwca br.), a dla szkół zawodowych – 15 dni roboczych (do 1 lipca br.). Każdy, kto chciałby skorzystać ze wsparcia musi wypełnić formularze, które są dostępne na stronach internetowych: www.oeiizk.waw.pl oraz www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoły zawodowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Obecnie na Mazowszu działa blisko 500 placówek tego typu, w których kształci się w sumie ponad 75 tys. młodych ludzi. Tak duża popularność to efekt nie tylko dobrego programu kształcenia, ale przede wszystkim możliwości, jakie daje jej ukończenie. Absolwenci zdobywają zarówno dyplom, jak i konkretny fach, który daje im możliwość szybkiego podjęcia pracy i dalszego rozwoju zawodowego. Niestety, bardzo często na drodze do ich pełnego rozwoju stoi brak środków finansowych.

Właśnie z myślą o nich już po raz drugi uruchomiony zostanie specjalny program stypendialny. Otrzymane wsparcie uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny) i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.) oraz instalację internetu.

Warunki otrzymania pomocy finansowej

Wsparcie finansowe w wysokości nie mniej niż 380 zł miesięcznie – przez okres 10 miesięcy, może otrzymać aż 480 osób. Na ten cel zarezerwowano 2,5 mln zł (RPO WM 2014-2020).

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

  • są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
  • w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali promocję do następnej klasy;
  • w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Mazowsza;
  • nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Najważniejsze jest jednak to, że przyszli stypendyści muszą wyróżniać się ponadprzeciętnością tzn. średnią w roku szkolnych 2015/2016 nie niższą niż 4,66 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych). Na dodatkowe punkty mogą liczyć uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, a także konkursów o charakterze zawodowym o zasięgu co najmniej powiatowym oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskają minimum 6 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-416 (- 437, – 440, – 441 lub – 443) oraz na stronie internetowej: http://www.eiizk.waw.pl/stypendia/

WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

O stypendia naukowe będą mogli ubiegać się również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie to druga edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Jest to już kolejny program skierowany do szczególnie uzdolnionej młodzieży. Samorząd województwa mazowieckiego ma bowiem za sobą realizację już siedmiu edycji projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach PO KL 2007-2013. W ostatnich 7 latach przyznano aż 3293 stypendia na łączną kwotę ponad 17 mln zł.

Otrzymane w ramach stypendium środki to bardzo duży zastrzyk finansowy dla wchodzącej w dorosłe życie młodzieży. Stypendia mogą być przeznaczone zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, ale także na zakup literatury fachowej, niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego czy też korzystanie z internetu itp.

Warunki otrzymania pomocy finansowej

Stypendia przyznawane będą młodzieży za wysokie wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Z programu skorzystać może maksymalnie 641 uczniów (w tym 65 proc. stanowić będzie młodzież zamieszkująca tereny wiejskie), którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymywać będą stypendia w wysokości nie mniejszej niż 380 zł miesięcznie. Pomoc wypłacana będzie w dwóch transzach: w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r. Na realizację projektu zarezerwowano 3,5 mln zł.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie muszą łącznie spełniać warunki:

  • w roku szkolnym 2015/2016 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
  • w roku szkolnym 2016/2017 być uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Mazowsza,

Ponadto przyszli stypendyści muszą posiadać średnią ocen nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych bądź języka obcego nowożytnego oraz średnią nie niższą niż 4,75 z wszystkich przedmiotów na świadectwie. Muszą także osiągnąć odpowiednie wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej/z egzaminu gimnazjalnego:

  • co najmniej 36 punktów z egzaminu zdawanego na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014, a ze zdawanego w latach 2014/2015 i 2015/2016 otrzymali co najmniej 180 proc. (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do gimnazjum),
  • co najmniej 180 proc. z części matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego, zdawanego w latach 2012/2013 – 2015/2016 (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych);

Na dodatkowe punkty mogą liczyć natomiast laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-413 (- 430,- 435, – 442, – 447 lub – 449) oraz na stronie internetowej: www.oeiizk.waw.pl oraz www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/.

W ramach obu projektów, każdy stypendysta otrzyma wsparcie ze strony nauczyciela opiekuna.

stypendia-mazowsze-2016

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.